El V Seminari de Terminologia de la SCATERM, «L’establiment de paraules clau i la redacció d’índexs de llibre», va tenir lloc el 25 de novembre de 2010 a la Sala Turró de la Reial Acadèmia de Medicina, a Barcelona.Lluc Potrony, vicepresident i titular de la vocalia d’Activitats de la SCATERM, va inaugurar el Seminari donant la benvinguda als assistents i presentant els especialistes convidats.La primera intervenció va anar a càrrec de Jesús Gascón, professor del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la UB, el qual amb la lliçó titulada «I això… de què va? Conceptes bàsics d’anàlisi del contingut d’un document», va presentar la manera com els especialistes s’acosten a un document per indexar-lo. Gascón va parlar del treball previ relacionat amb l’examen del document —essencialment, es va referir a documents textuals— i de la necessitat de fer servir un llenguatge controlat. Ja entrant en matèria, va tractar de l’anàlisi conceptual del document, que té a veure sobretot amb la identificació i la selecció dels conceptes segons criteris d’exhaustivitat, especificitat, adequació i consistència. L’exposició va acabar amb una referència a l’expressió dels conceptes des d’un punt de vista terminològic.

 

A continuació, Marina Salse va presentar «Els índexs de llibre: un complement al coneixement científic». La professora del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la UB va començar amb una exposició sobre el concepte d’índex de llibre i sobre els tipus d’índexs i els elements que contenen; tot seguit, va explicar què s’ha de tenir en compte en el procés de confecció d’un índex i com s’hauria de fer aquesta feina —quina és la normativa aplicable, com es fa l’anàlisi de contingut de l’obra, com s’organitza l’índex formalment i estructuralment (encapçalaments, localitzadors, referències, etc.)—, i, finalment, què s’ha de tenir en compte en la revisió i la presentació finals del producte.

La darrera intervenció del V Seminari, a càrrec de Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC i membre de la Junta de la SCATERM, duia per títol «L’ordenació alfabètica de mots i expressions en l’edició de llibres». Josep M. Mestres va centrar la seva lliçó en les característiques dels índexs ordenats alfabèticament. En aquest context, va dedicar bona part de l’exposició a la pràctica de l’ordenació alfabètica de mots i sintagmes, amb referències a les ordenacions contínua i discontínua, amb partícules o sense, a l’ordenació de sintagmes especials, topònims i antropònims, i també a l’ordenació de referències bibliogràfiques. La intervenció va incloure l’exposició d’alguns problemes concrets relatius a l’ordenació alfabètica i a la traducció d’índexs.

Després de les tres presentacions, es va obrir un torn de preguntes adreçades als intervinents, en què es van tocar qüestions com la pràctica de la confecció d’índexs, l’especialització i la professionalització d’aquesta tècnica, l’automatització de les tasques i la interpretació de les recomanacions de l’IEC sobre l’ordenació de mots, entre altres. Acabat aquest petit debat, Lluc Potrony va agrair la presència a tots els assistents i va cloure el V Seminari de la SCATERM.

Agustí Espallargas (Servei d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya)